หน้าแรกหน้าแรก
เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรา
สินค้า
แผนการตลาด
Review / รีวิว
Review / รีวิว
เว็บบอร์ด
ข่าวกิจกรรม
สมัครสมาชิก
โปรโมชั่น
ติดต่อเรา
สมาชิก
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก   |   ลืมรหัสผ่าน
หมวดหมู่สินค้า
 เครื่องสำอาง ผู้หญิง
 ผลิตภัณฑ์ชีวิตประจำวัน
 ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน
 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 รองเท้าพลังงาน
 โปรโมชั่น
 ดูทั้งหมด
สถิติเว็บไซต์
วันที่เปิดเว็บไซต์ 22/08/2015
อัพเดทล่าสุด 24/11/2017
ผู้ชมทั้งหมด 16,630
Pageview 0
     

ลิงค์สำหรับเช็คสายงาน

สมัครเข้าร่วมทีม
    

เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกของบริษัทลองริช ไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

 
1.พึงยึดมั่นในระเบียบที่กำหนด
- ผู้แทนจำหน่ายยทุกคนต้องยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับที่ประกาศใช้ทั้งกาย วาจา ใจ อย่างเคร่งครัดทุกประการ หากฝ่าฝืนจะเป็นผลให้เกิดการเพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิก

2.กฎเกณฑ์การสมัครสมาชิกเป็นผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท ลองริช ไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร และต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกบริษัทฯ มาก่อน หากการสมัครซ้ำจะถือรหัสเดิมของสมาชิกเป็นหลัก
-แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องที่ตรงกับใบสมัครด้วยทุกครั้ง ต้องมีลายเซ็นที่แท้จริงของผู้สมัครและผู้แนะนำ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ
-การสมัครต้องแจ้งชื่อและรหัสของผู้แนะนำด้วยทุกครั้งพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน
-เมื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำได้
-กรณีบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสูญหายหรือย้ายที่อยู่ใหม่ โปรดแจ้งแผนกทะเบียนสมาชิกภายใน 30 วัน ณ ที่ทำการบริษัทฯ หรือที่สาขาของบริษัทฯ ทุกสาขา
-ในกรณีของสามีหรือภรรยา บริษัทฯ อนุญาตให้ร่วมใช้รหัสเดียวกันได้ แต่ต้องมีสำเนาใบสมรสยืนยัน
-ในการรับสมัครเป็นสมาชิกนั้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับสมัครอยู่ในดุลยพินิจของบริษัททุกประการ
-กรณีสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์หรือผ่านโมบายสต๊อกคิสต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังบริษัทภายใน 30 วันนับจากวันที่สมัคร มิเช่นนั้นทางบริษัทจะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะ

3.อย่าขายตัดราคา
-ผู้แทนจำหน่ายต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าตามราคาที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด (ราคาเต็มไม่หักส่วนลด) การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ผู้แทนจำหน่ายคุณควรจะได้รับอย่างเต็มที่ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจอื่นๆ

4.อย่าพูดเกินความเป็นจริงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
-จงให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริง และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งนำเสนอ และ สาธิตผลิตภัณฑ์ตามวิธีการที่ได้รับรองจากบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ต้องกล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์หรือข้อความที่ระบุไว้ ที่ข้างกล่องหรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ และเหนือสิ่งใด การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์จากประสบการณ์ถึงตัวคุณจะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้ผลดีที่สุด

5.อย่าอาศัยเครือข่ายของสมาชิกเป็นแหล่งขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ลองริช ไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
-จุดมุ่งหมายต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ บริษัทฯ และสมาชิกผู้แทนจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ลองริช ไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ ดังนั้น ผู้จำหน่ายต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์ จากความรู้หรือการติดต่อสัมพันธ์กับผู้แทนจำหน่ายคนอื่นๆ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นหรือสถานที่บริการของบริษัทฯ

6.อย่าพยายามเปลี่ยนหรือชักชวนผู้อื่นให้เปลี่ยนทีมงาน
-บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการโอนเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้แทนจำหน่ายจากทีมงานหนึ่งไปสู่อีกทีมงานหนึ่ง เพราะการกระทำเช่นนั้นจะนำไปสู่การขัดแย้ง และเป็นผลเสียต่อประโยชน์ทางธุรกิจและผู้แทนจำหน่ายคนอื่นๆ

7.ผู้แทนจำหน่ายต้องประพฤติให้เหมาะสมตามข้อบังคับและไม่ละเมิดจรรยาบรรณ ดังนี้
-อย่าทอดทิ้งลูกค้า หมั่นเยี่ยมเยียนและติดตามผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อลูกค้า บริษัทฯ และเพื่อนร่วมอาชีพ
-ไม่ทำให้ลูกค้าบริษัทฯ และเพื่อนร่วมอาชีพเสียผลประโยชน์ ไม่กล่าวร้ายหรือพูดในแง่ลบ อันก่อให้เกิดการเสียกำลังใจ หรือแตกความสามัคคี
-หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นทุกครั้ง
- พัฒนำความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ
-ไม่ลดหรือเสนอที่จะลดผลประโยชน์เพื่อจูงใจลูกค้า
-ตรงต่อเวลานัดหมายกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
-ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยดี
-ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งธารงไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี และคุณธรรม

8.หากผู้แทนจำหน่ายมีความต้องการเปลี่ยนและคืนสินค้าภายใน30วันนับจากเวลาตามบิลสั่งซื้อต้องติดต่อกับทางบริษัทและต้องทำตามข้อกาหนดทางบริษัททุกประการ

9.บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลประโยชน์ใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

10.การโอนสิทธิการเป็นผู้แทนจำหน่ายของ บริษัทลองริชไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดให้กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ผู้รับโอนสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไข ของการเป็นสมาชิกใหม่ทุกประการ
-ทุกครั้งที่มีการโอนสถานภาพการเป็นสมาชิก จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอนุมัตินั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
-ในการโอนสิทธินั้น ผู้รับโอนจะต้องดารงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิมของสมาชิกผู้โอนสิทธิทุกประการ

11.การสิ้นสถานภาพการเป็นผู้แทนจำหน่าย
-ถูกปลดออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือลาออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่าย
หากผู้แทนจำหน่ายไม่มียอดเคลื่อนไหวจากการซื้อรักษายอด 30 พีวีในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมัคร ทางบริษัทจะถือว่ารหัสนั้นสิ้นสุดการเป็นสมาชิกผู้แทนจำหน่ายของบริษัทโดยอัตโนมัติ
สำหรับสมาชิกที่ลาออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่ายของลองริช หรือพ้นสถานภาพกำรเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไปแล้ว และต้องการที่จะกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่สามารถสมัครได้หลังจากที่พ้นสภาพการเป็นตัวแทนจำหน่าย 6 เดือนไปแล้ว

12.การเสียชีวิต
-ในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต บริษัทฯ จะทาการโอนสิทธิให้กับผู้รับพินัยกรรมหรือผู้รับมรดกที่ระบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ผู้รับพินัยกรรมจะดำรงสถานภาพอยู่ในตำแหน่งเดิม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ที่เสียชีวิตทุกประกำร

13.การถอนสถานภาพการเป็นผู้แทนจำหน่าย
-บริษัทฯ จะยื่นหนังสือต่อสมาชิกผู้แทนจำหน่าย เพื่อเป็นการเพิกถอนสภาพเป็นสมชิกหากเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือมากกว่าดังนี้
13.1 ผู้แทนจำหน่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงในใบสมัครของตนเอง
13.2 กรณีที่ผู้แทนจำหน่ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์หรือแผนการตลาดอย่างบิดเบือนร้ายแรงและไม่อาจแก้ไขด้วยบทลงโทษอื่น
13.3 กรณีผู้แทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่ฝ่าฝืนกฎนั้นได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือจากบริษัทฯ โดยระบุให้ปฏิบัติตามหนังสือนั้นและหรือจากการเรียกมาตักเตือนจากบริษัทฯ
13.4 กรณีผู้ แทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎและจรรยาบรรณบ่อยครั้ง (การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นสมาชิกผู้จำหน่ายของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์พร้อมกับสิทธิ์ที่จะได้รับรายได้จากการเป็นผู้จำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้ผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)

14.การกระทำของผู้จำหน่ายที่จะนำไปสู่การลงโทษของบริษัทฯ
-ผู้แทนจำหน่ายฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้แทนจำหน่าย
-ผู้แทนจำหน่ายได้กระทำเป็นที่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ ต่อผลิตภัณฑ์ ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
-ผู้แทนจำหน่ายได้กระทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในการประกอบกิจการของบริษัทฯ
-ผู้แทนจำหน่ายได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

15.มาตรการการลงโทษ
ขั้นที่ 1 เรียกพูดคุยกล่าวตักเตือน
ขั้นที่ 2 ตักเตือนเป็นหนังสือ
ขั้นที่ 3 การถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิก

16.การปลดออกจากการเป็นผู้แทนจำหน่าย
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลดผู้แทนจำหน่ายผู้หนึ่งตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเมื่อ บริษัทฯ พิสูจน์ได้ หรือมีเหตุอื่นอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมข้อ 15 สมาชิกผู้แทนจำหน่ายที่ถูกปลดออกจะได้รับหนังสือแจ้งจากบริษัทฯ ไปยังที่อยู่ล่าสุดของสมาชิก ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ การลงโทษตามชั้นต้นนี้ทางบริษัทฯ จะเลือกลงโทษโดยวิธีใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

17.ห้ามมิให้ผู้นำหรือตัวแทนจำหน่ายรับใบสั่งซื้อสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ และหากพบเจอทางบริษัทจะลงโทษดำเนินคดีตามกฏหมาย
18.ตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดควรโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในการสั่งซื้อสินค้าพร้อมส่งหลักฐานการโอนเข้ามาทางบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบทุกครั้ง หลังจากตรวจสอบเงินโอนเข้าเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าไปยัง ตัวแทนจำหน่ายทันทีฯ

19.บริษัทลองริช ตกลงที่จะจ่ายผลตอบแทนให้กับนักธุรกิจลองริช เป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)และดังที่ได้ปรากฏในแผนการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทลองริช ไบโอไซเอนซ์ จำกัดที่มอบหมายให้กับนักธุรกิจลองริช
(กฎระเบียบบริษัทฯ ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


 
การตลาดธุรกิจระบบขายตรง MLM
บริษัทลองริชไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขและข้อตกลงการเป็นสมาชิกของบริษัทลองริช ไบโอไซเอนซ์ (ประเทศไทย)จำกัด

>>> download ใบสมัครสมาชิก <<<

 


 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.